Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2019Afholdes i det nye mødelokale under Holmens Kirke


TIRSDAG 21. MAJ klokken 19:30


Forslag til dagsorden fremsendes senest 13. maj. på formand@gammelholmbeboerforening.dk

Alle er velkomne, men der kræves medlemskab for at kunne stemme på generalforsamlingen.
Medlemskab kan tegnes ved mødestart.


Dagsorden


  1. Valg af dirigent og 2 referenter
  2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
  3. Kasserer aflægger beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Astemning om ændring af miniumstørrelse på bestyrelsen fra 7 til 4
  6. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

GAMMELHOLM BEBOERFORENING GENERALFORSAMLING 2018

REFERATDer var 20 fremmødte til generalforsamlingen.


Michael bød velkommen og foreslog Eigil Bank Olesen til dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Rasmus og Lars blev udpeget til referenter.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovligt.

Formand Michael præsenterede bestyrelse og orienterede om den afgået formand Astrid.


BESTYRELSENS BERETNING.


Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder i året. Samt nogle redaktionsmøder i forbindelse med årets beboerblad.

Præsentation af bestyrelsen:


Rasmus Zier Bro – medlem i 13 år


Ole Bang – 9 år


Petrine Agger – medlem i 7 år


Lars Lindquist – 3 år


Søren Kirkegaard – 10 år- officielt kun 9 år


Nils Munk- 15 år


Katrine Mathilde Taxholm – suppleant – 9 år – i Stockholm her til aften


Michael Thorup – 14 år


På det konstituerende møde den 22. maj blev Astrid Jacobsen valgt som formand. Men pga. flytning til anden bydel måtte hun trække sig og næstformand Michael blev på nyt konstituerende møde valgt som formand. Ny næstformand blev Lars.

Foreningen arbejder stadig på to kanaler.Den sociale med diverse aktiviteter og den politiske hvor især Oles arbejde i Indre Bys Lokaludvalg er vigtig.

Loppemarked 2018 blev aflyst fordi kommunen trak vores tilladelse tilbage

Beboerblad – blev uddelt for 10. gang. Det er stadig en vigtig del af vores kommunikation.

Ole var tilstede ved trafikmøde for enden af Havnegade ved cyklebroen. Det er uklart hvorfor politi og politikere ikke finder en bedre og mere sikker løsning omkring trafiksituation på dette farlige sted.


Vi har modtaget en del klager og påpeget dem overfor  kommunen.

Klage over cykelkaos på grusarealet ved Fiskebåden
Klage over manglende tømning af glascontainere og skraldespande
Påpeget lysende storskærm om natten på fællesområde ved cykelbroen
Påpeget for højt lydniveau fra Restaurant Haven i The Standard
Også kontakt til DAC vedr. Støj

Øl-båden forstod vi ikke helt, fordi kommunen gentagne gange fortalte at der ikke var givet bevilling. Og politiet kunne heller ikke se at der var bevilling på adressen. Men Ølbåden er stadig aktiv som forretning.I det hele taget et år med meget ringe kontakt til kommunen, hvor vi konstant blev sendt videre og nogle gange slet ikke fik svar på vores henvendelser.

Vi fik afslag fra Mærskfonden vedr. Fitnessområde på knasten. Det er et ønske fra foreningen at der skabes aktivitets/motionsområde der hvor der nu er en næsten tom plads for enden af Havnegade ved Nationalbanken

Orienteringsmøde i Danske Banks Hovedsæde vedr. helt nyt beboelses og forretningskvarter. Formanden var til stede delte nogle af vores tanker om parkering, manglende billige boliger og bopælspligt med bygherre og kommunen.

Claus Billmann har igennem Ole været til møde hos IBL for at fremlægge problematik med busser ved stoppestedet i Holbergsgade lige før Nyhavnsbroen. Udvalget tog problematikken med i deres arbejde.

Chr. Havns Lokaludvalg har udsendt et visionsdokument for Havnen.
Der er skrevet lemfældigt om husbåde i havnen, som stritter imod vores holdning til husbåde langs havnekajen. Vi skal holde fast i lokalplanen for Havnegade samt den tidligere Nyhavnsstrategi.
Blandt andet måder ikke lægges husbåde langs hele promenaden

Loppemarkedet er flyttet til før sommeren og derfor tidligere blad end foregående år.
Bladet også uddelt som indkaldelse til generalforsamling.
Tak til både nye og gamle annoncører.

Kommunalvalg i 17

Deltog på vælgermøde og kunne konstatere at mange politikere over en bred kam var enige med os på Gammelholm:

•De store forurenende busser skal væk fra indre by

•Det skal være mere sikkert at færdes som blød trafikant

•Det skal være muligt for beboere at parkere i p-huset under Kvæsthusmolen


Vi skal udbygge vores kontakt til de nye medlemmer af borgerrepræsentationen. Det er den bedste vej til medindflydelse på udviklingen af vores lokalområde

Der var Valg til indre by lokaludvalg i februar 2018.
 Ole blev genvalgt. Det er vi meget glade for i foreningen. 
Ole sidder også stadig som næstformand for Miljøpunkt Indre By.

IBLU’s formand Bent Lohman har fået plads i bevillingsnævnet. Det er godt fordi han har fokus på borgernes perspektiv på restaurationslivet i byen.Bestyrelsen donerede vores julefrokost til afholdelse af Søndagssaloner som skulle være afholdt på cafe i kvarteret. Men det gik desværre i vasken.

Astrid igangsatte nogle tanker: Foreningen skal i tættere kontakt med Gammelholmerne og vi vil gerne have mere dialog med børnefamilier.


Udskiftning i bestyrelsen.
Nils og Søren meddelte på decembermødet at de ønsker at træde ud af bestyrelsen og derfor har vi arbejdet på at finde nye kandidater. Vi har talt med 6 kandidater. Og nu ser bestyrelsen sådan ud:

•Peter Rostrup Nielsen

•Malene Rasmussen

•Ole Bang

•Lars Lindquist

•Katrine Bech Taxholm

•Rasmus Bro

•Michael Thorup


Nye tiltag og fokusområde i det kommende år i bestyrelsen vil blive organisering af bestyrelsens arbejde og udbygning af dialog med foreningens interessenter, em især mere dialog med beboerne i vores dejlige kvarter. Der skal udarbejdes digitale medlemslister så vi får moderniseret vores kommunikation

Mere aktivitet på Facebook, og vi opfordrede medlemmer til at skrive små indlæg i det årlige beboerblad men ingen ønskede at skrive indlæg.
Vi håber at kunne finde assistance til loppemarkedet.


Her er et Idekatalog som vi vil tage udgangspunkt i når årets aktiviteter skal planlægges.


•Søndagssalon

•Totempæl, Børn maler og hamrer – vandrepæl fra gård til gård

•Jazzfestival

•Artwalk på Gammelholms gallerier og kunstinstitutioner

•Kommunens holdning til Bopælspligt


Til sidst foreningens nøgletal:

Der er er 1050 husstande i området og vi har de sidste tre år haft mellem 225 og 295 medlemmer
Der har være 7224 besæg på hjemmeside i det forgangne år og på  facebook er der 172 følgere.


SPØRGSMÅL/DEBAT


Hvor lang tid må Sundance blive ligge ved kajen i Havnegade. Det kunne bestyrelsen ikke svare på, men man var klar over at der højst må ligge 3 både af gangen.

Ole Bang redegjorde for miljøpunktets arbejde.

Ulla konstaterede at hvis man udleverer ens mailadresse har man automatisk givet samtykke.

Kit foreslog at de fremmødte skrev deres navn og mail på en liste inden man gik hjem.

Søren opfordrede til at besøge Indre by borgerpanel.

Ulla opfordrede til at man hængte praktiske oplysninger op i opgangene.

Lone vil gerne bruge Gammelholm beboerforening Facebook side til at lægge reklamer op med diverse tilbud.

Peter Holbergsgade 12 ville gerne vide om bestyrelsen har været inddraget i planlægningen af den kollektive trafik efter Metroens kommen, især bus 66.

Erik Andersen, Heibergsgade, mener, at bus 66 bliver ved med at betjene Gammelholm også.

Ole Bang, Holbergsgade / Toldbodgade er en stor udfordring.

Claus Bilmann tilbyder bestyrelsen noget statistik vedr. busserne. Det er farligt at være fodgænger ved Inderhavnsbroen.

Elisabeth tænkte at mindre busser vil være en fordel, ud med turistbusserne.

Ole Bang, Borgerrepræsentationen skal først tage stilling om afspærring af Middelalder byen.

Cecilie, Holbergsgade. Hvad med Danske Bank, har vi nogen indflydelse. Bestyrelsen må gerne skrive noget på Facebook om sagen.

Michael lovede at bestyrelsen nok skulle lægge noget på Facebook.

Erik Andersen bliver Danske Banks bygninger til beboelse og erhverv.

Ole Bang, der er endnu ikke vedtaget en lokalplan.

Povl tænke at der kunne komme hotel.

Henning, hvad med alle bilerne

Michael, der vil blive etableret parkeringskældre.

Dirigenten ønskede at bestyrelsen uddybede problemet med den dårlige kontakt med kommunen.


REGNSKAB

Regnskabet blev gennemgået og årets resultat er et plus på 9.486,00 kr. 
Foreningen har et indestående på 136.000 kr.

Regnskab og budget blev godkendt.

Kontingentet forsætter uændret.Et forslag fra Elisabeth og flere grønne bænke er fremsendt og blev drøftet. Da forslaget var indsendt for sent iflg. Vedtægter kunne der ikke stemme om det.


VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Nils og Søren genopstiller ikke.

Peter opstilles af foreningen og blev valgt. Malene kunne desværre ikke deltage men blev alligevel valgt til bestyrelsen.

Michael Rode blev genvalgt til revisor.


EVENTUELT


Elisabeth ønsker at man må cykle begge veje i Harald Landers gade, hun kunne også tænke sig at der blev oprettet stille områder.

Michael orienterede om bogkasseideen. En tanke om at der kan etableres en læseplads ved havnen som samtidig er en bog-bytte-central.

Henning Kaas, opfordring til bestyrelsen - politisk, indre by bliver belastet i forbindelse med løbearrangementer mv. Det skal der gøres noget ved. Gammelholm er udsat for at der skal laves filmoptagelser. Det fylder for meget.

Lone: uenig. Det er berigende at det bliver benyttet til arrangementer. Det skaber liv!


Henning, Peder Skrams Gade: hvad med parkeringshus? Der er tanker om at give beboere adgang til p-hus ved Ofelia Plads, men der er ingen finasiering på plads.


Michael, bestyrelsen er med i en tænketank om store events arrangeret af Visit Copenhagen.

Søren Kirkegaard, det kan være meget svært at komme og og ind af byen når de store events løber af, man burde få en gratis billet til parkeringskældre.

Erik Andersen: den gene der skabes kunne beboerne kompenseres for.


Lone: medlemstilbud til foreningens medlemmer. Samarbejde med erhvervene. Kan man annoncere gennem foreningen?


Forslag: opslag i opgange, hvor folk informeres om at man kan følge GB på Facebook

Ulla: Persondataforordningen, kommentarer fra medlemmer. Det er lovligt at indsamle, men folk kan bede om at blive slettet.


Gammelholm som stilleområde?

Definere pladsen ved Inderhavnsbroen som park, så det ikke indtages af erhverv.


Claus spurgte til Formel 1 status. Bestyrelsen havde intet svar på dette.

GAMMELHOLM

BEBOERFORENINGBeboerforeningen har til formål at arbejde for at bevare og udvikle Gammelholm som boligområde for beboerne

KONTAKT OS


Formand:

 

Michael Thorup

Cort Adelers Gade 12, 3 th

1053 Kbh K

mobil 20868636


Email til formanden