Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2018

FORELØBIG DAGSORDEN for onsdag den 16/5-2018

Kayak Republic Børsgade 2,

 

1. Valg af dirigent og 2 referenter

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Forslag til punkt 5 skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

GENERALFORSAMLING 2017

Mandag den 8/5-2017

Sømandshjemmet, Nyhavn 22

 

1. Valg af dirigent og 2 referenter

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Støj i byen

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Forslag til punkt 6 skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

 

REFERAT

 

1. Valg af dirigent og 2 referenter

Provst Eigil Bank Olesen.

Michael Thorup og Katrine Bech Taxholm

 

Ca. 35 fremmødte

 

Generalforsamlingen lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Rasmus Bro

 

 

Gammelholm Beboerforening – Bestyrelsens beretning 2017

Omfanget af møder i bestyrelsen er ca. otte om året. Dertil kommer der de mødeaktiviteter der er i øvrigt, f.eks. møder med forvaltninger, møder om beboeravis, beboermøder mv. Der bruges mange ressourcer på at Facebook, opdatering af hjemmesiden og nyt webdesign. Endvidere bruges der mange ressourcer på annoncearbejdet i beboerbladet

Kort præsentation af hvad bestyrelsesmedlemmerne særligt arbejder med (ansvarsområder el.l.)eller er interesserede i:

Katrine: artikler til beboerbladet

Petrine: diverse

Nils: kasserer, annoncer m. meget m.

Ole: breve og møder m. meget m. og Indre Bys Lokaludvalg

Søren: alt mellem Gammelholm og resten af byen

Michael: næstformand, Web, grafiker på beboeravisen, Facebook

Astrid: Organisering, web

Lars: Teknisk overblik, praktiske opgaver

Beboerblad klar til omdeling i august. Loppemarked Havnegade 19. August 10-15.

Vi omdeler igen i år Gammelholm Beboerforenings beboerblad til alle husstande og erhverv på Gammelholm. Det gør vi, dels for at beskrive noget af det arbejde der foregår i foreningen, dels for at inspirere nye beboere og erhverv til at engagere sig i og interessere sig for kvarterets udvikling.

 

Der er nogle emner som vi særligt prioriterer i foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejdsopgaver.

 

Et tilbagevendende tema er parkering. I december blev parkeringszonen udvidet til hele indre by for beboerlicens. Mulighed for at få gratis licens til Israels Plads. Det er altså ikke længere umuligt at parkere, men det bliver måske længere fra bopælen end man ønsker eller synes er rimeligt.

 

Møde med Jeudan i parkeringshuset. Jeudan er åbne for det meste, men det er altid et spørgsmål om økonomi. En model som Israels Plads kan komme på tale, men Jeudan vil i udgangspunktet gerne have et kundeflow. Dvs. at de ikke er interesserede i at beboere f.eks. parkerer deres bil i en uge uden at bruge den. Jeudan regner med, at det tager et par år, før de har tilfredsstillende belægning i parkeringshuset. Og det er helt normalt. Vi vil evt. forsøge at hjælpe Jeudan og andre parkeringsselskaber med at få indført bedre skiltning, ved at vi også kontakter de myndigheder der giver tilladelse og beslutter. Jeudan arbejder sammen med hoteller, teatret mv. for at få biler i parkeringshuset.

 

Trænings/aktivitetsområde på Knasten. Vi har fået udarbejdet et projektforslag, som vi vil bruge i kontakten med politikere og fonde i forsøget på at realisere projektet. Fonden Nordea har ikke mulighed for at støtte. Vi planlægger at søge A.P. Møller Fonden og Realdania

 

Vedr. projektet ”Bedre cykelforhold i Holbergsgade og Toldbodgade”. Det reviderede projekt er godkendt, men vi ved ikke hvornår det gennemføres.

 

Broen over Inderhavnen er åbnet og har givet meget trafik i den ende af Havnegade. Vi var med ved den officielle overdragelse af broen til Københavns Kommune og Gammelholm Beboerforening markerede åbningen med hvidvin og ”pindemadder”, hvor temaet i øvrigt var at få input til, hvad der er godt naboskab. Inputs blev løbende lagt på foreningens facebook og kan stadig læses der. Der har været en del debat om, hvorvidt den nye trafikåre er sikker nok for cyklister og fodgængere ved hjørnet Havnegade/Nyhavn. Der er fodgængerfelter som cyklisterne ikke altid respekterer. Cyklisterne virker også lidt udsat, når der kører biler fra Havnegade op ad Nyhavn.

 

Støj og gener fra flere events og private arrangementer på f.eks. Charlottenborg og restauranterne? Hvad skal Sundance benyttes til? Støjgener fra nattelivet generelt. Foreningen Københavns Beboernetværk har vi inviteret i aften. De skal blandt andet fortælle om deres initiativ og om de sager de er involveret i.

Ombygninger på Gammelholm og gener. Der er en del byggeaktivitet i kvarteret i øjeblikket. Forsvarsministeriet flytter ind Hafnia-bygningen og der er en større ombygning i gang. Hotel Opera er også under ombygning. Så særligt Tordenskjoldsgade er hårdt ramt lige nu. Men vi må nok bare acceptere, at der altid vil være ombygninger og renoveringer, og så i øvrigt holde øje med at regler for støj, skiltning, placering af containere mv. bliver overholdt.

Urban Rigger ligger ved Havnegade og skulle efter planen kun ligge der april med. Selvom projektet måske er sympatisk, følger vi op, fordi vi ikke synes, at placeringen er god.

Sundance. Hvad der skal ske med Sundance ved vi ikke noget konkret om.

Busforbindelse nr. 66 er kommet tilbage

 

Ny fra Indre Bys Lokaludvalg

Følgende overvejes:

To loppemarkeder pr. år?

Digitalisering af medlemsdatabase og digitalisering i øvrigt af foreningen?

 

 

Kommentarer

 

Cykelbroen: Flere problemer omkring cykelbroens stigende trafik i området.

 

Erik: Der kommer en ny cykelbro ved Langebro, kan man forestille sig, den vil afhjælpe lidt?

Delte meninger.

 

Erik Andersen: Det er belægning, der er problemet, cykelsti og fortov flyder sammen. Især turister kan ikke se forskel og det er meget farligt.

 

Elisabeth: Efter der er kommet så mange cykelturister er hele området omkring Kongens Nytorv og ankeret et kaos, så der skal bedre skilte til cyklisterne.

 

Digitalisering af foreningen:

Sandra: Man kan evt. bruge facebook, som digitalt platform for foreningen.

 

Heidi: Hvis man kigger rundt her i forsamlingen, så er det da børnefamilierne I skal have fat i. (Jeg hørte ikke helt, hendes pointe)

 

Elisabeth: Fint hvis man søger andre muligheder, men helst ikke at det skal være et krav at man er på facebook.

 

Fonde:

Mia: app’en Min forening kunne være interessant for jer i forbindelse med fonding.

 

Støj og gener:

Michael: Hvis man klager til politiet henviser de til Københavns Kommune og omvendt. Opfordrer til at alle beboere klager ved reelle problemer, således at kommunen registrerer vores udfordringer. Hvis ikke vi klager kan kommunen se i deres statistik at der ikke er aktuelle problemer.

 

To loppemarkeder?: Der er interesse for det.

 

Parkering:

 

Henning Kås: I forbindelse med møder med Jeudan har man så diskuteret muligheden for at vi kan få en rabat?

Rasmus: De har en pris på pr måned: 3500kr – det vi vil forsøge er at folk udefra benytter huset, så vi kan beholde gadeparkeringen og ellers at vi får mulighed for natteparkering, men vi har endnu ikke diskuteret på vegne af beboerforeningen.

 

Knasten: ikke noget yderligere

 

 

3. Kasserer aflægger beretning

 

Nils oplyste, at foreningen havde brugt rigtig mange penge i 2016, men også at der har været gode aktiviteter. Eksempelvis Beboermøde med politiker i januar (3.638 kr.) Arrangement i forbindelse med indvielse af inderhavnsbroen (19.618 kr.) Udgift til arkitekter, som var vedtaget på generalforsamlingen i 2016 (25.000 kr.) I alt et underskud på 38.556 kr. Mod et budgetteret underskud på 36.500 kr. Kontingent er væsentlig under budgettet, men takket være annoncører i vores beboeravis, er det ikke gået værre. Støt derfor vores annoncører. Kassebeholdningen er pr. 31/12 2016 på 126.908 kr.

Kommentarer:

Karsten: de 25.000 kr til arkitekten, var det for den tegning I viste?

Nils: Nej. Der er flere tegninger, hvor det hele er beskrevet. Det er mange penge, men vi håber at det nok skal kaste noget godt af sig.

 

Eigil: regnskabet er godkendt

 

4. Fastsættelse af kontingent

Vi foreslår uændret kontingent for 2018: godkendt.

 

5. Støj i byen

 

Gæst: Juridisk lektor ved Københavns Universitet, Amnon Lev fra Københavns beboernetværk.

 

Vi har rumsteret mod kommunen ang. deres tilsynspligt i forhold til deres regler om støj og gener, hvilket er blevet markant værre de seneste 8 år.

Vi fik nok og lagde sidste årsag an mod kommunen. Det kan virke konfliktsøgende, men dialog er bare ikke lykkedes. Alt er prøvet. Først da sagsanlægget kom begyndte de at høre. Vi startede med at samle klager ind. Det er mig, som har gennemgået klagerne. Det har givet indblik hvad det er der er gået galt, hvorfor er en del af indre by blevet ubeboelig?

Men bolden bliver spillet rundt mellem forskellige instanser i kommunen og det er helt bevist. Det er strategi. Det er gratis for dem at folk klager, det blev vi trætte af.

I pressen har der også været et massivt pres over for kommunen, men det har ikke hjulpet endnu.

Sagen nu står der hvor klagerne er gennemgået af en advokat og et udkast til stævning er sendt til kommunen. Kommunens advokat, horden har gennemgået men nægter at der skal være noget i sagen. Dog har de ikke kigget på bilagene.

En sådan sag vil blive vundet på bilagene, som i dette tilfælde viser et grelt billede og det er derfor Frank Jensen endelig melder sig på banen. Vi har valgt at sige ja til et møde.

Økonomisk er det svært at fortsætte vores sag, op til nu er det båret af medlemmer. Men kommunen ved det godt og ved at trække det i langdrag har de mulighed for at lukke munden på os. Det juridiske aspekt er at påpege hvordan de varetager deres opsynspligter. Det politiske aspekt er at få tingene til at bevæge sig i en retning, der gør indre by beboelig igen. Indre by skal ikke være et stort tivoli.

Der er ingen informationsopsamling fra kommunens side, så de tager ikke ved lærer af de gener forskellige arrangementer giver, så de giver tilladelse igen og igen til den slags arrangementer.

 

Foreningen flyer blev uddelt.

 

Mia: Hvordan forholder I jer som forening til natteliv?

Vi var til møde i Bethesda og der var gode ideer i den restaurationsplan, men der står ikke skal nogen steder. Der er ingen påpeger borgerens rettigheder.

Københavns kommune skal følge loven, følge at det er en menneskeret at kunne leve i fred i byen, ikke at blive udsat for sundhedsfarlig støj.

 

Michael: Jeg har været støjramt fra en restaurant, der kommer flere og flere arrangementer. En aften var der arrangement nede ved broen og jeg gik ned med min støjmåler og det lå langt over det tilladelige. Jeg skrev det ind, men fik ingen respons og det kan gøre mig desperat.

 

Amnon Lev: Vi ved fra vores arbejde, at folk som dig kaldes kværulanter og kommunen kan gøre noget, men gør det ikke. De har ingen sanktioner over for folk, som ikke overholder reglerne. Så så længe der ikke er noget i kommunens udmeldinger kan vi leve på Frank Jensens nåde, men det er ikke godt nok.

 

Elisabeth: Men der er også et andet perspektiv. Jeg kan ikke forstå at kommunen ikke reagere for det er jo kommunens interesse. Det bliver charmerende hvis indre by ligger dødt når butikkerne lukker – hvorfor ser de ikke langsigtet på det?

 

Amnon Lev: Jeg er enig med dig, men prøv at se hvad der sker, selv med fredede bygninger. Det er kommunens forestilling om, hvordan en europæisk storby skal se ud.

 

Cecilia: Jeg har næsten fået svar på hvad der er kommunens incitament for det her.

 

Amnon Lev: De har ikke andet at give deres vælgermasse, der er stemmer i det fra de unge, at de kan te sig som de vil. De rige har også lov at boltre sig i de rige butikker, som popper op alle vegne. Sådan så det ikke ud i halvfemserne. Det er det kommunen gerne vil have.

 

Erik: Du snakker om at reglerne er gode nok, så det er den politiske administration vi skal have fat i? Det er dem, der sender forkerte signaler ned gennem administrationen.

 

Amnon Lev: Ja, det har du ret i. Men de skal have at vide at det ikke er ok at stikke hvilke som helst retninger ud. Men du har fat i kernen, det politiske pres. Det vi vil vise er at de handler ulovligt. Men vi er nød til også at forsøge først at have forhandlet, ellers tages man ikke alvorligt. Men vi har brug for offentligheden nu og den har vi fået ved at lægge sag an.

 

Hanne: Er der ikke et håb med et kommende valg? Folk med store indkomster vælger jo ikke Morten Kappel. Man er nød til at fortælle dem det.

 

Kommentar til bestyrelsen: Arbejd på det! Det betyder meget for os alle!

Jens Erik: Jeg har boet i Nyhavn i 20 år og har aldrig følt mig generet.

 

Sandra: Selv om man ikke pt er generet af støj, så kan man jo blive det. Man må skelne mellem nødvendig og unødvendig støj, men det er klogt at være solidariske.

 

Ole Bang: Vores holdning er at vi sidder med dem, der fører dialog med kommunen.

 

Jens Erik: Jeg mener ikke at man skal gå ind i det som forening.

 

Charlotte: Jeg mener, at man som forening er det måske rigtigt at man ikke går ind i det, men man kan jo godt bringe problematikken ind i dialogen med kommunen.

 

Bestyrelsen vil tage alvoren til debatten med i arbejdet.

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – genvalg accepteret

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Michael Rode er revisor og vil gerne genopstille. Suppleanten er også genopstillet.

 

9. Eventuelt

Nils: Vi er gået væk fra Post Danmark når vi deler ud, så vi har nogle unge mennesker til at hjælpe os, men vi hører altså om opgange, der ikke får det de skal have. Så vil I ikke godt give besked, hvis I ikke har fået bladet?

 

Eigil takker for god ro og orden.

Rasmus: tak for fremmødet, der er mere kaffe og wienerbrød. Og tak til Eigil. Og til Amnon.

 

GAMMELHOLM

BEBOERFORENING

 

 

Beboerforeningen har til formål at arbejde for at bevare og udvikle Gammelholm som boligområde for beboerne

KONTAKT OS

 

Formand:

 

Michael Thorup

Cort Adelersgade 12, 3 th

1053 Kbh K

mobil 20868636

Email til formanden