GENERALFORSAMLING 202026/8-2020 19:00 - Sundance i Havnegade

(max. 50 pladser)Foreløbig dagsorden


 1. Valg af dirigent og 2 referenter
 2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
 3. Kasserer aflægger beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
 6. Havnebad i Havnegade
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Referat af Generalforsamling 2019 i Gammelholm BeboerforeningCa. 25 var mødt op.


 

Formanden byder velkommen kl. 19.35.

 

 1. Peter Rostrup blev valgt som dirigent / de 2 referenter blev Lars Lindquist og Malene Pinzon Drescher.
  Dirigenten starter og bekræfter at GF er indkaldt lovligt samt at dagsorden er ifølge vedtægter.
  Printet regnskab bliver delt rundt til de 30 antal deltagende samt til bestyrelsen.
 2. Formandens beretning. Der blev foretaget en præsentation af bestyrelsens medlemmer.
  Præsentation af hvad vores vision med bestyrelsens virke er.
  2/3 af de deltagende bekræfter at have modtaget beboerbladet. Formanden beretter om mulige tiltag for at skabe interaktion imellem beboerne.Medlemmerne bliver informeret om den nylige digitalisering af kommunikationen i foreningen og formanden opfordrer samtidig medlemmerne til at give os deres mailadresser. Det berettes at det fremover er muligt at betale med Mobilepay. Afslutningsvis opfodrer formanden til at ´signe up´ til vores nyhedsbrev. Indre by lokaludvalg v. Ole Bang. (IBLU) Ole beretter om hvilken rolle IBLU spiller og hvilke interesser de varetager på vegne af borgene i Indre by. Bla. blev der fortalt om IBLU´s centrale rolle i trafik-planlægningen på Gammelholm. Ole fortalte om udkast/ ideen om at ´Bornholmerknasten´ bliver lavet om til et udendørs fitness / havnebad.

 3. Kasserer Nils Munk gennemgik årets budget. Nils får overrakt nogle fine flasker vin samt et stort tak for den flotte indsats igennem årene. Foreningens overskud er d.d. 143.500 Dkk.

 4. Fastlæggelse af kontingent. 100 Dkk for private og 500 Dkk for adm.

 5. Det blev med 100% opbakning besluttet at ændre vedtægterner så bestyrelsen fremover kan bestå af min. 5 personer.

 6. Indkomne forslag. Formanden opfordrer til at medlemmerne kommer med forslag til nye tiltag i foreningen for at skabe sammenhold ´vi gør alt hvad vi kan for at imødekomme eller besvare dem´. Elisabeth ønsker (forespurgt på det tidligere) flere bænke på havnefronten. Et andet medlem luftede ideen om en Sauna således der opfordres til vinterbadning. En fremmødt kommenterede på hvorvidt om det er muligt at holde havnebad væk fra Havnegade. Der forelægger intet argument for denne holdning. Erik fra Heibergsgade: Hvad sker der på Papirøen. Der kommer sauna og svømmehal der? Kan vi undersøge hvad planerne er med denne lokation? Skal der nedsættes en ´sauna gruppe´ der kan undersøge om man kan få et samarbejde med Papirøen? Elisabeth ønsker at knasten holdes fri og rolig. Klaus Bilmann Holbergsgade, spørger ind til hvor sagen om turistbusserne der parkerer i Holbergsgade, ligger hos IBLU. Kommuneplanen beretter om ønsket om ren luft og mindre støj. Der forelægger ingen konkret plan om turistbussernes fremtid. Mogens Kristensen fra Cort Adelers gade, har læst at busserne skal gøres ‘grønne' - gælder det også turistbusserne? Det er til stor gene for beboerne. Med Klaus Bilmann i spidsen, udformes der et skriv til kommunen med ønske om at turistbussens rute omlægges til et andet sted. Bestyrelsen skal godkende skrivet inden dette indsendes til kommunen. Ulla Cort Adelers gade anbefaler at vi beder dem omlægge til ex. Ved skuespilhuset. Eva Tordenskjoldgade shuttlebusser holder ovre ved 3shape (modsatte side af Danske Bank) måske skulle vi også anbefale turistbusserne til også at holde der?

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle blev genvalgt. Bestyrelsen opfordrer Astrid (gammel formand) til at komme ind i bestyrelsen igen. Hun takker ja. Claus Bilmann indtræder tilmed. Bestyrelsen består nu af 7 personer.

 8. Valg af revisor bliver Tom Jepsen Havnegade 41. Revisor suppleant Palle Christiansen Cort Adelers Gade 12

 9. EVT.
  Karsten Herluf Trolles gade kommentar til Loppemarked. Rabat i erhvervslivet til alle medlemmer hele året rundt. Er det en mulighed? Medlemmer bør støtte erhvervslivet. Ulla Cort Adelers gade. Kan I arrangere rabat hos de nærliggende restauranter under konceptet “kom og mød dine naboer og spis en middag” Husk at holde Facebookprofilen updateret – ellers mister medlemmerne interessen.

  Kristian Kalorius Peder Skrams gade. Cafe Malmø har taget en uheldig drejning. Hvor er aktivismen? Vi skal ikke blot være statister når kommunen gelejder turismen hen til Gammelholm.

  Elisabeth. Vi skal i dialog med Andelsforeningerne for at hverve nye medlemmer. En vigtig pointe for at etablere en balancen og fundament for godt naboskab er også at finde information på hvilke regler der forelægger for Airbnb ej at forglemme hvor aggressive ex. Blackstone er på at opkøbe ejendomme på Gammelholm. Disse tiltag er i stor grad med til at ødelægge byens dynamiske funktion. Formanden foreslog debat møder på en lokal cafe.? Og stilte spørgsmålet: ´vil I møde op?´ De individuelle medlemmer skal brænde for fællesskabet. 1st. Torsdag i måneden afholdes der møder i IBLU. Meget informativt og alle er velkomne. Der henvises til at starte debatter op på foreningens Facebook profil.

  Ulla foreslår at man uddelegerer opgaver til medlemmerne, men uden at disse behøver at være en del af bestyrelsen. En gadefest som der blev afholdt tilbage i 1970´erne.  Skulle det gøres igen?

  Kit Cort Adelers gade: I skal italesætte de behov i må sidde med, så foreningen nemmere kan tage affære. Bo spørger hvorfor vi afholder mødet i Holmens Kirke. En kommenterede at det var lidt klaustrofobisk, men at rummet havde god akustik. Et medlem anbefalede et lokale der udlejes på hjørnet af Havnegade og Nyhavn over cykelbutikken (pris 1300 Dkk)

  Henrik Lorentsen Havnegade. Der blev kommenteret at det er en farlig trafikprop ved krydset af Nyhavn og Havnegade (ved inderhavsbroen). Ved foreningen noget om om myndighederne overvåger denne kaos? Det kaldes ´dødens gab´. Det bekræftes at knudepunktet er et kaos, men også at politiet har målt på det 1 års tid. Konklusionen var at det ikke blev vurderet som et farligt kryds. 

 

GAMMELHOLM

BEBOERFORENINGBeboerforeningen har til formål at arbejde for at bevare og udvikle Gammelholm som boligområde for beboerne

KONTAKT OS


Formand:

 

Michael Thorup

Cort Adelers Gade 12, 3 th

1053 Kbh K

mobil 20868636


Email til formanden