GENERALFORSAMLING 202115. juni klokken 19:00 - Kayak Bar (under Knippels Bro)
Dagsorden


  1. Valg af dirigent og 2 referenter
  2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
  3. Kasserer aflægger beretning
  4. Afskaffelse af medlemskab for administratorer
  5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kr. 200,- pr. år)
  6. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt
  10. Levende ord ved Allan Mylius Thomsen


Referat fra Gammelholm Beboerforenings Ordinære Generalforsamling 2021


Generalforsamlingen blev afholdt på Kayak Bar under Knippels Bro, d.15. juni kl. 19:00

Der er 15 deltagende foruden bestyrelsen.
Betyrelsen er repræsenteret ved Michael Thorup, Claus Biilmann, Keld Gissemann og Malene Pinzon. Bestyrelsesmedlemmer Lars Lindquist og Nynne Pilgaard har valgt at trække sig og har derfor meldt afbud.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
3. Kasserer aflægger beretning
4. Afskaffelse af medlemskab for administratorer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
10. Levende ord fra Allan Mylius Thomsen


---


Formanden byder velkommen.


1) Nils Munk vælges som dirigent og Malene Pinzon + Claus Biilmann vælges som referenter.

Dirigent meddeler, at indkaldelse af denne Ordinære Generalforsamling er indkaldt lovligt og at forsamlingen er beslutningsdygtig.


2) Formanden aflægger beretning og præsenterer samtidig bestyrelsen ud fra et billede taget sidste år.

Formanden gennemgår foreningens hensigtserklæring. Bestyrelsen samt dennes arbejde præsenteres samt vores digitalisering af den fremadrettede kommunikation.
Bestyrelsens arbejde består typisk af 8-10 møder årligt – i det forløbne år har knapt halvdelen været virtuelle.
Formanden viser Gammelholm i tal og forklarer vores rolle i Indre By Lokaludvalg – et vigtigt kontaktpunkt til kommunen.

Foreningen har haft 3 større sager i det forløbne år:
- Arbejde med lokalplan 512
- Havnebad i Havnegade
- Interaktion mellem områdets beboere og erhverv


Tillæg til 512 giver tilladelse til, at restaurationsskibet Orania serverer på kajkant i Nyhavn. Vi ønsker fri passage langs kajkant og vi frygter præcedens. Vi har derfor først opponeret og nu anket kommunens tilladelse til Planankenævnet.


Et andet fokus er havnebad, som også blev drøftet ved sidste års generalforsamling, hvor stemningen var overvejende imod havnebad.
En dyppezone / en slags pram i Havnegade mellem Inderhavnsbroen og The Standard jf. den ved Kalvebod brygge er blevet forslået af kommunen.
CEO Merete Holst fra The Standard er allerede nu utilfreds med den nuværende manglende kommunale renhold efter aktiviteter på havnen og beretter at hendes ansatte ofte bruger 1-2 timer på oprydning.
Vi har sagt nej-tak til den viste dyppepram ud fra fokus på toiletforhold, affaldsproblemer, for ringe badeforhold m.m.


Vi ønsker at skabe værdi for vores beboere ift. erhvervene på Gammelholm, bl.a. ved at lave en voucher til hvert Loppemarked, hvor der opfodres til at købe lokalt.
Vi ønsker en dialog mellem beboerne og erhvervslivet på Gammelholm, som så kan give erhvervene mulighed for reklame på foreningens hjemmeside og facebook og i bytte give beboerne rabatordninger.
Dette skal resultere i flere medlemsskaber. Antal medlemmer har været faldende de sidste 3 år – dette skal vendes. En forecast præsenteres med ønske om 300 medlemmer i 2022 ud af de 1100 lejligheder. Ud over dette skal der inkluderes erhvervs medlemsskaber.
Tidligere, da vi havde vores medlemsblad, havde vi indtægter fra trykte annoncer, dette ønsker vi at transformerer over til digitale annoncer på vores Sociale platforme.


3) Fungerende Kasserer aflægger beretning, Keld Gissemann
Regnskab var omdelt til mødedeltagerne. Keld forelagde budget/regnskab for 2020 og budget for 2021. Der spørges ind til hvad beboeraktivitet i 2021 dækker. Der er i regnskabet afsat 20.000 Dkk. Formanden besvarer, hvilke aktiviteter vi hidtil har brugt pengene til. Der har tidligere været musik og teater på scener ved havnen. Grundet Corona har vi som eneste aktivitet i 2021 haft loppemarkedet.


4) Afskaffelse af medlemskab for administratorer
Der har hidtil været 2 slags kontingenter – for henholdsvis privatpersoner/erhverv og for administratorer. Det giver ikke særlig god mulighed for beboerkontakt via en administrator, der f.eks. ligger i Vanløse og vi foreslår derfor dette afskaffet.
Den tidligere kasserer støtter forslaget.
Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.


5) Fastansættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår 200 Dkk pr. år)
Keld Gissemann forklarer, hvorfor bestyrelsen ønsker at indstille forslaget med begrundelse i det meget arbejdet, som bestyrelses udretter.
Det blev af forsamlingen vedtaget, at dette træder i kraft fra 1. januar 2022.


6) Indkommende forslag herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper – der er ingen forslag modtaget


7) Valg af Bestyrelses medlemmer.
På valg er Michael Thorup og Claus Biilmann, som begge genopstiller og bliver genvalgt med klapsalver.
Bestyrelsen består yderligere af Keld Gissemann og Malene Pinzon.


8) Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
Revisor Tom Jepsen genopstiller som revisor på 3 år og Lars Lindquist som Revisor suppleant. Forslaget blev vedtaget.


9) Evt.

A. En beboer fremhæver aktualitet af gulplade parkering for håndværkere og at disse evt. kun bruges i arbejdstid i hverdagene og ikke i weekender. Formanden kan evt. tage denne dialog med til IBLU.
B. En beboer spørger ind til de 1100 postkasser/lejligheder og om hvordan fordelingsnøglen er iblandt andelslejligheder, lejeboliger etc. Formanden svarer, at denne fordelingsnøgle desværre ikke kendes.

Status: Vi har 263 følgere på Facebook og vores højeste medlemsantal har været oppe på 400 medlemmer.

C. En beboer spørger ind til, hvor mange erhvervsmedlemmer vi har. Der er i skrivende stund 4-5 erhverv. Det favorable for dem er mulighed for annoncering på vores digitale platforme. Vi vil gerne bygge bro imellem erhverv og beboerne på Gammelholm.

D. Det påpeges at en beboeraktivitet også kan være en galleritur, besøg på Charlottenborg etc.
Vi kan gøre en forskel med de små kulturarrangementer. Værdiskabende for alle.

E. En beboer påpeger, at vi bør være med på ”Danmark rydder op” i kvarteret. Det er oplagt, at vi støtter op om dette.


10) Levende ord fra Allan Mylius Thomsen
Vi fik et spændende foredrag om København med særligt fokus på vores bydel Gammelholm.


Derefter afrundede dirigenten generalforsamlingen.


Formanden takkede Nils Munk for den gode indsats som dirigent.


Mødet sluttede 21:00