GENERALFORSAMLING 202115. juni klokken 19:00 - Kayak Bar (under Knippels Bro)
Foreløbig dagsorden


  1. Valg af dirigent og 2 referenter
  2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
  3. Kasserer aflægger beretning
  4. Afskaffelse af medlemskab for administratorer
  5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kr. 200,- pr. år)
  6. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Levende ord ved Allan Mylius Thomsen
  10. Eventuelt


Indkomne forslag (pkt. 6) skal være bestyrelsen i hænde senest 7. juni

Referat af Generalforsamling 2020

27 personer er fremmødt.
Mødet blev afholdt fra kl. 19:00-22:00
(Alle ved navns nævnelse er en del af den nuværende bestyrelse og har godkendt at dette må gøres)


1) Valg af dirigent og 2 referenter
Peter Rostrup blev valgt som dirigent.
Malene Pinzon & Lars Lindquist blev valgt som referenter.


2) Formanden og evt. arbejdsgrupper aflægger beretning
Formanden berettede ud fra fremviste dias herunder en kort status på et fitness ved knasten. Ole Bang beretter kort om udfordringerne ved funding af dette tiltag. Formanden uddyber om status via Lars Weiss (Gruppeformand, Københavns Borgerrepræsentation) og at udgiften af føromtalte fitness ligger hos kommunen.
Claus Biilmann giver status på problematikken med ”Hop on hop off busserne” på Gammelholm- ud fra en længere mailkorrespondance med Miljø Borgmester Ninna Hedeager Olsen. Udfordringen er nu blevet en politisk handling.
Formanden beretter herefter om den øget turisme i København herunder på Gammelholm. Der bliver fra en beboer stillet et spørgsmål om det økonomiske perspektiv -om omsætning/indtjening af al denne turisme tilfalder kommunen? Keld Gissemann kommenterer at alle der ”arbejder for” turismen betaler sin SKAT på lige fod som alle andre lønmodtagere.
Herefter beretter Claus Biilmann om de møder der er afholdt vedr. ”Dødens gab” (vejkrydset ved Inderhavnsbroen / Havnegade samt på Christianhavns-siden)
Ud fra mødet er der fundet frem til løsningsforslag som yderligere drøftes via nedsatte workshops.
Forsamlingen kommenterer på at ”bestyrelsens virke” ikke er synligt nok.


3) Kassererske aflægger beretning
Regnskab + budget 2019 blev godkendt af forsamlingen.
Budget 2020 blev godkendt af forsamlingen.


4) Fastlæggelse af kontingent
Forsamlingen blev enige om at hæve kontingent til fremover at være 150 Dkk pr. husstand pr. år og 750 Dkk for administratorer.
En beboer spørger om muligheden for at få betaling service på det årlige kontingent? Kassereske følger op på dette punkt.
Der ytres ønske om at der sendes betalings-reminders når vi nærmer os den årlige betaling, inden de afholdte Generalforsamlinger. En beboer ønsker at få klarhed over indenfor hvilke kategorier der betales kontingent. Formanden uddyber om forskellen mellem foreningsbetalinger som indtil denne Generalforsamling har været (500 Dkk) og private indbetalinger (100 Dkk)
En beboer spørger om hvor mange vi egentlig er på Gammelholm. Formanden besvarer med et ca. antal på 1800 beboere. Et tal vi har fra Holmens Kirke. Ved uddeling af blade og meddelelser omdeler vi til ca. 1000 postkasser.


5) Indkommende forslag herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
Formanden beretter om bestyrelsens arbejde herunder årets aktiviteter m.v.
En erhvervsdrivende kommer med ideen om at kunne fortsætte samarbejdet med de lokale annoncører blot digitalt. Det kunne bl.a. være på facebook eller via ”betalte samarbejder” såsom tilbud hos de forskellige erhverv til beboerne. Eller sælge posts på Facebook.
Der er enighed om at der skal lægges en strategi for dette!
En anden erhvervsdrivende spørger om det er muligt på Gammelholms Facebook at udvikle en funktion hvor de lokale erhvervsdrivende selv kan lægge info ind. Alt med det formål at ”samle” de erhvervsdrivende og gøre gavn for/af hinanden.
En beboer foreslår at der kommer flere bestyrelsesmedlemmer således det er nemmere at eksekvere på diverse aktiviteter. Peter Rostrup beretter om vedtægterne der beskriver antal medlemmer i bestyrelsen, er min. 5 personer til max 12 personer. Det kan oplyses at vi i skrivende stund er 6 medlemmer og at eksekvering med fordel også placeres hos diverse nedsatte arbejdsgrupper og beboere.
En beboer efterlyser om hvorvidt der er muligt at de gamle beboerblade bliver digitalt tilgængelige på Gammelholms website. Formanden eksekverer herpå.


6) Havnebad i Havnegade
Formanden beretter om forslaget. Det pointeres at ideen kommer fra kommunen og at Gammelholm bestyrelse hermed videregiver information og idé om konceptet. Formanden har medbragt en idé om fysisk adskilt havnebad der ikke konflikter med de overløb der er i havnen.
Debatten starter og de forskellige bekymringer ytres såvel som fordele.
Opsummeret argumenter for:
Gammelholm kan ikke undgå badeaktiviteter grundet den fantastiske placering vi har. Vi bør udnytte knasten med et havnebad – og fitness område for at få et mere tiltalende område.
Havnen vil løbende udvikle sig uanset hvad– og der vil komme tiltag. Måske vi kan præge det positivt.?
Vi ser en stor fordel i at være ”first movers” på ideen. Som første by i Norden med et adskilt havnebad i havnen.
En beboer foreslår et havnebad hvor der indgår betaling før man kan benytte sig af det og dertilhørende faste lukketider.
Peter Rostrup følger op med slide fra byplanlægningen og dens udvikling. Vi kan med fordel indgå i dialogen med kommunen og prøve præge det i vores retning. Flere beboer tilslutter sig dette argument.
Opsummeret argumenter imod:
Der ytres bekymringer om støj fra høj musik, en havn der er overrendt af alle andre end dem der bor her.
En beboer ytrer sig at udsigten og havnen er smuk som den er og bør bevares sådan.
Et argument mod et havnebad der opstår adskillige gange er: at der på Papirøen nu bliver etableret en badeanstalt.
Det bemærkes at en beboer synes bestyrelsen er gået et skridt for langt i dialogen med kommunen uden, at havde hørt beboerne først.
En beboer spørger om dette punkt var en del af sidste års (2019) generalforsamling og svaret er nej!

Vi stemmer for eller i mod om vi skal præge processen.
8 personer stemmer NEJ til etablering og yderligere involvering i sagen.
14 personer stemmer JA til at diverse bekymringer nedfældes og deles med kommunens ansvarlige projektleder på projektet.

Formanden samler op på diskussionen.
Det besluttes at bestyrelsen ved næste interne møde d. 08.09.20 udarbejder en proces for eksekvering af et møde udelukkende øremærket Havnebad i Havnegade. Bestyrelsen bestræber sig på, til omtalte møde for beboerne, at inddrage en kompetent specialist på området samt inddrager beboerne fra steder ,hvor der allerede er etableret badeanstalter.
Inden dette møde, vil bestyrelsen udsende skriftlig info om punktet.


7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formanden Michael Thorup, Lars Lindquist og Claus Biilmann er ikke på valg i år og fortsætter derved sit virke.
Peter Rostrup og Malene Pinzon er på valg, begge stiller op og blev godkendt til at fortsætte.
Nynne Mee Pilgaard og Keld Gissemann stiller begge op som en del af bestyrelsen fremover. Begge blev godkendt og klappet ind i bestyrelsen.


8) Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
Revisor Tom Jepsen fortsætter som Gammelholms Revisor og Palle Christiansen fortsætter som Gammelholms Revisor Suppleant.


9) evt.

Der var kommentarer fra deltagende:
Tom, beboer
Ricco, beboer
Lone, Erhvervsdrivende på Gammelholm
Marianne, beboer
Nynne, Erhvervsdrivende på Gammelholm
Kirsten, beboer
Henrik, beboer
Søren, beboer


Tak for fremmøde og deltagelse.