Hermed inviteres  til


GENERALFORSAMLING 2024

Afholdes 21. maj klokken 19 på Kayak Bar under Knippels Bro


PLUS OPLÆG OG DEBAT“Vandet kommer”


Oplæg og debat om det stigende vand i København:

Stormflod, regnvand og grundvand ved SÆRLIG GÆST

fra Indre By Lokaludvalg

MADS AARUPDagsorden ifølge vedtægter


 1. Valg af dirigent og 2 referenter
 2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
 3. Kasserer aflægger beretning
 4. Fastsættelse af kontingent. Stigning til 250,- pr. år foreslås af bestyrelsen
 5. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være sendt skriftligt til bestyrelsen senest den 14/5-24 på formand@gammelholmbeboerforening.dk
Venlig hilsen

Bestyrelsen


REFERAT GENERALFORSAMLING 2023SÆRLIG GÆST
Miljøpunkt Indre By og Christianshavn fortæller om de kommende sorteringspunkter,

der skal opsættes i kvarteret og indvier os i kommunens affaldsstrategi.Dagsorden ifølge vedtægter


 1. Valg af dirigent og 2 referenter
 2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
 3. Kasserer aflægger beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være sendt skriftligt til bestyrelsen senest den 23/5-23 på formand@gammelholmbeboerforening.dk
Gammelholm Beboerforenings generalforsamling. 30. maj 2023


17 deltagere. Mødet afholdt på Kayak Bar.


1. Valg af dirigent og 2 referenter
Niels Munk vælges som dirigent.
Peter Muschinsky og Claus Biilmann som referenter.
Dirigenten konstaterer at gen. fors. er lovligt indkaldt.


2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
a) Formand Michael aflægger beretning, herunder præsenterede foreningens (GHBF) formål. Foreningen har i det forløbne år afholdt 1 ordin. og 1 x-traordin. generalforsamling. Desuden er afholdt 2 loppemarkeder og 1 julemarked. Michael forklarede grund til, at andelsboligforeninger nu er repræsenteret med én stemme, ligeledes ét bord ved loppemarkeder.
b) Lone fortæller om loppemarkeder og julemarked. To loppemarkeder – mulighed for gratis bod for kun 200 kr. pr. husstand. Desuden afholdt et julemarked. God succes ved loppemarkeder, knap så god ved julemarked. I år søger vi julemarked lagt igen i slut nov.
c) Claus fortæller om samarbejdet med erhverv på Gammelholm, herunder registrering af + 130 virksomheder i st.- og kld.-etager på Gammelholm. Vi vil søge at skabe bedre kontakt mellem erhvervsdrivende og beboere og have dem til at bruge FaceBook og hjemmeside. Flyeromdeling og snak med virksomheder har desværre givet magert resultat – vi forsøger igen.
d) Peter fortæller om kommunens projekt ”Fredeliggørelse af Toldbodgade”. Fredeliggørelsen bl.a. ensretning af gaden fra nord mod syd. Pt. bevirker Mærsks byggeprojekt en ensretning. Når Fredeliggørelsen af Toldbodgade udvikles sideløbende vil Toldbodgade ensrettes permanent. Turistbuspladser fjernes. Planen betyder, at linje 26 kun vil køre igennem Gammelholm i sydgående retning. Forventet 2024 – 2025.
e) Michael fortæller om Havnegade 44/Soho House. Kommunen har besluttet, at der ikke må drives privat klub og at restauration/cafe skal være for alle, hvilket ikke efterleves. Pt. afventer vi, at den endelige beslutning sendes til Soho House og at den respekteres. Man kan også forvente, at Soho anker beslutningen. Som princip har GHBF intet imod servering men den skal være offentlig. Film med Ekstrabladet blev vist.
f) Peter fortæller om Nyhavns sydside. Man vil gøre Nyhavns sydside til en cykelgade, hvor biler må køre på cyklisternes præmisser, biler i retning fra Nyhavnsbro mod henholdsvis Kgs. Nytorv, henholdsvis Havnegade. Der vil være problemer med omlægning af ensretninger mm, ligesom parkering med enkelte undtagelser vil blive fjernet. GHBF foreslår, at der laves afsætningspladser/korttidsparkering for beboere. IBLU (Indre By Lokaludvalg) foreslår, at man i første omgang alene gennemfører ændringer på stykket fra Nyhavnsbroen til Havnegade.
Pause, med oplæg om affaldssortering/sorteringspunkter i Indre By v/ Jeppe Skjærlund fra Miljøpunkt Indre By/Christianshavn
Der kommer tre sorteringspunkter på Gammelholm:
Harald Landers Gade 9, Herluf Trolles Gade 16 og Cort Adelers Gade 8.

Her er link til mere information – inkl. interaktivt kort:

https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/sorteringspunkter-til-affald/sorteringspunkter-i-indre-by-og-paa-christianshavn

g) Michael orienterer om byggeri i Havnegade. Der er ved at blive bygget et byggeri i mursten i.f.m. arkitekturåret. Ikke de 2 bygninger af træ vi først fik oplyst. Byggeri skal være fjernet 31. oktober 2023
h) Michael orienterer om GHBF’s arbejde i IBLU. Meget af arbejdet handler om byens udvikling, bydelsplan, turisme, trafik (også den kollektive), miljø, natteliv, og muligheden for at leve gode københavnerliv; Distorsion kommende fredag og 11/6 er der ”Københavnerpicnic”.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.


3. Kasserer aflægger beretning
Regnskab bliver omdelt. Keld gennemgår regnskabets hovedtal.
Regnskabet blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
Kontingent fastsættes uændret til 200 kr pr. husstand pr. år.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Claus & Michael genvalgt.


6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Tom blev valgt som revisor. Tommy Vesterskov valgt som suppleant.


7. Eventuelt
Fremtiden for ”dyppezonen”. Forsøgsperioden varer frem til 1. december. Ring til servicenummeret, hvis der er noget der ikke fungerer.
Bestyrelsen for GHBF skriver til KK og spørger til status og fremsætter ønske om, at dyppezonens placering ved Havnegade gøres permanent.

Hvad kan vi gøre for at sikre, at der kommer flere medlemmer? Det er et problem, at folk ikke betaler. Nogle synes, der skal være mulighed for foreningsmedlemskaber. Der er forslag om at lave en flyer til uddeling i alle postkasser.

Alle opfordres til at lade ordet gå – så tidligere medlemmer husker at forny deres medlemskab, ligesom der blev talt om at undersøge en automatisk betaling via MobilePay.

Ordstyrer Nils afsluttede mødet og takkede for pæn ro og orden.Referenter: Peter Muschinsky og Claus Biilmann


unsplash