Vedtægter for

GAMMELHOLM BEBOERFORENING

 

§ 1 Formål

Beboerforeningen Gammelholm har til formål at arbejde for at bevare og udvikle Gammelholm som boligområde for beboerne. Det er således foreningens opgave:

• at til stadighed holde sig orienteret om kommunens og saneringsselskabers planer med kvarteret og søge at opnå indflydelse på disse planer.

• at arbejde for at forsyne Gammelholm med kulturinstitutioner, legearealer og samlingssteder for børn, unge og gamle.

• at arbejde for at gøre Gammelholm til et trafiksikkert område ved f. eks. begrænsning af den tunge trafik, etablering af lysregulering og fodgængerovergange, således at beboernes behov først og fremmest tilgodeses.

  

§ 2 Medlemmerne

Som medlem af beboerforeningen kan optages beboere med fast bosættelse på Gammelholm, ejere af ejendomme, andels- og ejerforeninger, erhvervsdrivende samt andre beboerforeninger beliggende på Gammelholm.

Stemmeret:

Ejere af ejendomme: 1 stemme for hver ejendom

Andels- og ejerforeninger: 1 stemme for hver ejendom

Erhvervsdrivende:1 stemme

Beboere:1 stemme

 

§ 3 Kontingent.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.


§ 4 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes ordinært 1 gang årligt i april kvartal.


Stk. 2. Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste besluttende myndighed. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves af mindst ¼ af de fremmødte medlemmer.


Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af tid og sted.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter: (1 - 8).

På generalforsamlingen skal foreligge skriftlig udgave af et revideret regnskab.


1. Valg af dirigent og 2 referenter.

2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning.

3.Kasserer aflægger beretning

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejds- grupper

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.


Stk. 5. Forslag til punktet 5.i ovenstående dagsorden skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal, eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt udtrykker ønske herom.


§ 6 Medlemsmøder.

Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder.


§ 7 Protokol

Der føres protokol over såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers og medlemsmøders forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af dirigent og 2 bestyrelsesmedlemmer.  


  § 8 Bestyrelsen, tegningsregler og hæftelse
  Beboerforeningen Gammelholm ledes af en bestyrelse, som består af mindst 5 og højst 12 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde.
  Stk. 2. Valg af bestyrelse gælder for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
  Stk.3 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  Stk.4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


  § 9 Fuldmagt

  Bestyrelsen har fuldmagt til at føre forhandlinger og til at træffe aftaler udadtil, såfremt forhandlingerne og aftalerne fremmer foreningens formål.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til bestyrelsesmøder, hvis dagsorden indeholder punkter, hvori de pågældende medlemmer er berørt.

  Stk. 3. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og udsender efter behov referater over forhandlinger og beslutninger, evt. via foreningens hjemmeside

  Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger foretages ved flertalsafstemning blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, når enighed ikke kan opnås ved forhandling.


  § 10 Nedsættelse af arbejdsgrupper

  Til løsning af præciserede arbejdsopgaver til fremme af foreningens formål kan bestyrelsen eller formanden nedsætte arbejdsgrupper.

   

  Stk. 2 Beslutninger, truffet af arbejdsgrupper, skal forelægges for og godkendes af bestyrelsen.


  § 11 Foreningens opløsning.

  Der kan kun træffes beslutning om foreningens ophør på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling og under forudsætning af, at halvdelen af foreningens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af et fremmøde på under halvdelen af foreningens medlemmer og på trods af stemmeflerhed for opløsning skal med mindst 8 dages frist indkaldes til ny generalforsamling. Foreningens ophør kan da vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.


  Stk. 2 Beslutning om anvendelse af foreningens aktiver træffes på foreningens sidste generalforsamling.


  Der er ved generalforsamlingen april dette år vedtaget ændringer, så ovenstående er gældende vedtægter. Vedtægterne oprindeligt vedtaget april 1976.


  Gammelholm 2. marts 2022

   

  For bestyrelsen,
  formand Michael Thorup

  GAMMELHOLM BEBOERFORENING